REKVIZĪTI:

Uzņēmums: FitoDroga SIA
Reģ.Nr. 40203259558
PVN Nr. LV40203259558
A/S SEB Banka AS
Kods: UNLALV2X
Konts: LV95UNLA0055001862438

SIA FitoDroga noslēgts līgums ar LIAA par inkubācijas atbalsta saņemšanu ERAF projektā Nr. 3.1.6/16/l/001 “Reģionālie biznesa inkubatori un Radošo industriju inkubators.