PRIVĀTUMA UN SĪKDATŅU POLITIKA

FitoDroga SIA (turpmāk – “FITODROGA”) ir svarīga mūsu Klientu uzticība. Mūsu mērķis ir likt mūsu Klientiem justies droši, izpaužot mums savus personas datus. Savā ikdienas darbībā mēs rūpējamies par to, lai personu dati būtu pasargāti. FITODROGA rūpējas par savu Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk tekstā – Regula) un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, atbildīgo institūciju izdotajiem saistošajiem norādījumiem un noteikumiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Šī Privātuma politika informē un sniedz skaidrojumu par to, kā FITODROGA rūpējas un aizsargā savā rīcībā nonākušos Klientu personu datus, izskaidro kādā veidā un kādiem mērķiem mūsu Klientu dati tiek apstrādāti, kā arī sniedz informāciju par mūsu Klientu tiesībām un pienākumiem.

Privātuma politiku esam izveidojuši pēc iespējas vienkāršāku, tomēr lūgums vispirms iepazīties ar šādiem jēdzieniem:

 • datu subjekts: fiziska persona, kuru var tieši vai netieši identificēt;
 • personas dati: jebkura informācija, kas tieši vai netieši attiecināma uz fizisku personu;
 • pakalpojumi: jebkāda veida pakalpojumi un preces, ko FITODROGA piedāvā un sniedz tiešsaistē vai klātienē;
 • personas datu apstrāde: jebkuras ar personas datiem veiktas darbības, ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, izmantošanu, nodošanu, bloķēšanu vai dzēšanu.
 • pārzinis: fiziska vai juridiska persona, valsts vai pašvaldības institūcija, kura pati vai kopā ar citiem nosaka personas datu apstrādes mērķus un apstrādes līdzekļus, kā arī atbild par personas datu apstrādi saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

Satura rādītājs:

1. Pārzinis un kontaktinformācija
2. Attiecināmība
3. Kādā veidā iegūstam personas datus?
4. Kādus personas datus iegūstam?
5. Kādiem nolūkiem apstrādājam personas datus un kāds ir apstrādes tiesiskais pamats?
6. Kam varam sniegt personas datus?
7. Cik ilgi glabājam datus?
8. Kādas ir datu subjekta tiesības un pienākumi?
9. Kur vērsties jautājumu vai neskaidrību gadījumos?
10. Sīkdatņu izmantošanas noteikumi

1. Pārzinis un kontaktinformācija
Personas datu apstrādes pārzinis ir FitoDroga SIA ( vienotais reģistrācijas Nr. 40203259558, juridiskā adrese „Auzāni”, Cenu pag., Ozolnieku nov., LV-3018, faktiskā adrese Zaļā iela 10, Dobele, LV-3701), turpmāk- FITODROGA.
FITODROGA kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir:  [email protected]. Izmantojot šo kontaktinformāciju var uzdot jautājumus par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt :
 • rakstveida formā klātienē, FitoDroga SIA birojā Zaļā ielā 10, Dobelē uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.
2. Attiecināmība
Privātuma politika ir attiecināma uz ikvienu datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā vai vidē mūsu Klienti savus personas datus iesniedz (tīmekļa vietnē www.fitodroga.com, e-pastā vai arī papīra formātā mūsu birojā), privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:  fiziskajām personām – klientiem, Pakalpojumu lietotājiem, Internetveikala pircējiem.

3. Kādā veidā iegūstam personas datus?
Personas datus varam saņemt vairākos veidos un informācija, ko iegūstam par personu, ir atkarīga no darījuma satura, tostarp izvēlētā un izmantotā Pakalpojuma, tai skaitā:

 • iepērkoties Internetveikalā;
 • piesakoties jaunumu saņemšanai;
 • pieprasot informāciju vai iesniedzot pieteikumu konkrēta jautājuma vai lūguma izskatīšanai;
 • jebkāda veida savstarpējas sadarbības ietvaros, piemēram, piedaloties FITODROGA rīkotajos pasākumos vai atbalstītajās aktivitātēs, kuru laikā var tikt uzņemti fotoattēli vai veikts video attēla ieraksts, par ko iepriekš ir sniegta informācija;
 • apmeklējot FITODROGA mājas lapu, var tikt izmantotas sīkdatnes, par ko informējam mājas lapas apmeklējuma laikā (detalizētākā informācija par sīkdatnēm ir pieejama šīs politikas 10. Punktā);
 • piesakoties un piedaloties pētījumos.

4. Kādus personas datus iegūstam un personas datu aptrādes nolūki?
Atkarībā no izmantotā pakalpojuma vai sadarbības, iegūstam šādus zemāk minētus datus:

 • pamatdati jeb personas/klienta identifikācijas dati : vārds, uzvārds, dzimšanas datums;
 • dati, kas saistīti ar attiecībām ar Klientu jeb informācija izrietoša no Klientam sniegtajiem pakalpojumiem: preču iegādes un ar to saistītie darījumus apliecinošie dokumenti, norēķinu dati, preču piegādes dati, vizuālais attēls, klientu pieteikumi, klienta kontaktinformācija: vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese;
 • dati, kas tiek iegūti, pamatojoties uz Klienta piekrišanu. Piekrišana ir spēkā līdz tās izpildei vai attiecīgi atsaukumam, ja tas ir ātrāk.
 • fotogrāfijas/fotoattēli: fotogrāfijas/fotoattēli no FITODROGA pasākumiem, pētījumiem, foto uzņemšanas datums;
 • pētījumu dati un ar tiem saistītā Klienta informācija;
 • video dati: video no klientu pasākumiem, ierakstīšanas datums.

5. Kādiem nolūkiem apstrādājam personas datus un kāds ir apstrādes tiesiskais pamats?
FITODROGA apstrādā personas datus tikai konkrētiem un nepieciešamiem mērķiem, lai nodrošinātu efektīvu klientu apkalpošanu, sadarbību, pasākumu organizēšanu, balstoties uz noteiktiem tiesiskiem pamatiem, tai skaitā, FITODROGA leģitīmām interesēm.
Jūsu dati tiek apstrādāti:

 • pakalpojumu sniegšanai un līguma/darījuma izpildes nodrošināšanai, tostarp reģistrējoties un iepērkoties internetveikalā, pakalpojumu pieteikumos tīmekļa vietnē www.fitodroga.com. Apstrādes nolūks attiecas uz pakalpojumu sniegšanu un noslēgto līgumu (darījumu) izpildi. Jūsu personas datus, kas saistīti  ar  līguma/darījuma izpildes nodrošināšanu  apstrādā tikai FITODROGA un mūsu sadarbības partneri, kas nodrošina pasūtījumu piegādi, IT struktūras un maksājumu platformas. Sadarbības partneriem tiek nodots minimālais nepieciešamais personas datu apjoms. Apstrādi veicam uz likuma un līguma (darījuma) pamata.
 • līguma sagatavošanai un noslēgšanai. Apstrādes nolūks attiecas uz jauniem klientiem, pirmreizējiem jeb jauniem pakalpojumiem/darījumiem. Apstrādi veicam uz likuma un līguma (darījuma) pamata.
 • savstarpējas saziņas gadījumos, lai sniegtu datu subjektam atbalstu un informāciju, tostarp pieteikto jautājumu risināšanai. Apstrādes nolūks attiecas uz datu subjekta un FITODROGA savstarpējo saziņu, tostarp datu subjekta iesniegtiem pieteikumiem, iesniegumiem vai jebkuru kontaktu (t.sk. pa pastu, e-pastu, tīmekļa vietnē  u.c.). Apstrādi veicam uz likuma un līguma (darījuma), tostarp iesniegtā pieteikuma, iesnieguma vai jautājuma pamata.
 • mārketinga un komunikācijas vajadzībām. Apstrādes nolūks attiecas uz FITODROGA komerciālo paziņojumu sūtīšanu, klientu lojalitātes pasākumiem, semināriem, apmācībām un citos specifiskos nolūkos, piemēram, ja piedalāties kādā no FITODROGA rīkotajiem pasākumiem, kura laikā var tikt uzņemti fotoattēli vai veikts video attēla ieraksts, par ko iepriekš sniegta informācija. Apstrādi veicam uz datu subjekta piekrišanas pamata.
 • grāmatvedības/finanšu un nodokļu pārvaldībai. Apstrādes nolūks attiecas uz grāmatvedības uzskaiti, nodokļu maksāšanu, norēķiniem u.tml. Apstrādi veicam uz likuma un līguma (darījuma) pamata.
 • FITODROGA apstrādā Personas datus tikai iepriekš minētajos apstrādes nolūkos. Fizisku personu interešu aizsardzības nolūkos, aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, kā arī drošības pasākumus. Šo pasākumu ietvaros nodrošinām atbilstošu informācijas aizsardzības līmeni, lai nepieļautu neautorizētu piekļuvi personas datiem.

6. Kam varam sniegt personas datus?
Mēs varam kopīgot jūsu sniegto informāciju ar mūsu sadarbības partneriem, pakalpojumu sniedzējiem, atsevišķos gadījumos, kad tam ir konkrēts mērķis, piemēram, ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai. Mēs varam pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt preču piegādes, maksājumu apstrādi vai nodrošināt pakalpojumu sniegšanu, kā piemēram, mārketinga un tirdzniecības veicināšanas nolūkos piesaistīt sadarbības partnerus, tiešā mārketinga nodrošināšanā un tirdzniecības projektu vadībā, kā arī pārvaldības nodrošināšanu (sadarbības partneri FITODROGA organizatorisko, finanšu vadības un grāmatvedības procesu pārvaldībai un nodrošināšanai, tai skaitā auditori, revidenti, pasākumu organizētāji u.c.).
Mums ir tiesības nodot sadarbības partneriem šo pakalpojumu veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, cik tas nepieciešams šo darbību veikšanai. Sadarbības partneri nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar FITODROGA prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā esam tos pilnvarojuši.
Turklāt mēs varam atklāt informāciju par Jums:

 • ja to nosaka tiesību akti vai tiesvedība;
 • tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm, pēc to pieprasījuma;
 • ja mēs uzskatām, ka personas datu atklāšana ir vajadzīga vai atbilstoša, lai novērstu fizisku kaitējumu vai finansiālus zaudējumus, vai saistībā ar iespējamas vai faktiskas nelikumīgas darbības izmeklēšanu;
 • lai aizsargātu īpašumtiesības, kā arī pakalpojumu un likumīgās tiesības;
 • lai ievērotu jebkurus piemērojamos tiesību aktus.
7. Cik ilgi glabājam datus?
Personas datus glabājam tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu šajā Privātuma politikā noteiktos mērķus, ja vien ilgāka to glabāšana nav noteikta vai atļauta ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem, vai kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

8. Kādas ir datu subjekta tiesības un pienākumi?
Jums ir tiesības pieprasīt Jūsu personas datu kopiju jebkurā laikā, pārbaudīt glabātās informācijas pareizību un/vai labot vai atjaunināt šo informāciju. Mēs pieliksim visas pūles, lai nodrošinātu Jūs ar atbilstošu piekļuvi jebkādai Jūsu personiskajai informācijai, kuru mēs glabājam, 30 dienu laikā no Jūsu pieprasījuma saņemšanas.
Lai aizsargātu Jūsu privātumu un drošību, mēs veiksim atbilstošus pasākumus, lai pārbaudītu Jūsu identitāti pirms informācijas izsniegšanas par Jūsu pieprasītajiem personiskajiem datiem. FITODROGA datu subjektu iesniegumus saistībā ar minētajām tiesībām izskata bez maksas. Iesnieguma izskatīšana var tikt atteikta vai par to var tik piemērota samērīga samaksa, ja tie iesniegti acīmredzami nepamatoti vai pārmērīgi.
Jūs jebkurā brīdī varat atsaukt sevis sniegtās piekrišanas. Piekrišanu sniegšana vai atsaukums ir personas brīva izvēle un tas neuzliek obligātus papildu pienākumus. Tomēr, ja persona nolemj atsaukt kādu no sniegtajām piekrišanām, jāņem vērā, ka ar konkrēto piekrišanu saistītā datu apstrāde vairs netiks nodrošināta un var vairs nebūt pieejamas iespējas iepriekšējā apmērā.
Tāpat Jūs jebkurā laikā varat atteikties no komerciāliem paziņojumiem, nosūtot iesniegumu /paziņojumu uz e-pasta adresi [email protected].
Datu subjektam ir pienākums:

 • sniegt mums informāciju par izmaiņām Jūsu sniegtajos datos, jo mums ir svarīgi, ka mūsu rīcībā ir patiesa un aktuāla informācija;
 • nepieciešamības gadījumā sniegt mums papildu informāciju. Saziņas un sadarbības ietvaros varam lūgt sniegt papildu informāciju, lai pārliecinātos, ka saziņa vai sadarbība notiek ar noteiktu fizisku personu un, ka saziņas un/vai sadarbības ietvaros izpaustā informācija par šo personu tiek izpausta tikai šai konkrētai personai, neaizskarot citu personu tiesības.

9. Kur vērsties jautājumu vai neskaidrību gadījumos?
Jebkādu jautājumu un neskaidrību gadījumā saistībā ar šo Privātuma politiku, personas datu apstrādi vai arī Jūsu likumisko tiesību gadījumā, ja vēlaties piekļūt, dzēst (atsevišķos gadījumos) vai labot Jūsu personisko informāciju, aicinām sazināties ar mums, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju:
FitoDroga SIA, Zaļā iela 10, Dobele, LV-3701, Latvija
E:pasts: [email protected]

10. Sīkdatņu izmantošanas noteikumi
FITODROGA savā mājas lapā izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu vietnes lietošanas pieredzi, nodrošinātu tās darbību un funkcionalitāti.
Sīkdatnes ir nelieli teksta faili, kas tiek saglabāti jūsu ierīcē (datorā vai mobilajā ierīcē), kad apmeklējat noteiktas tīmekļa vietnes. Uzņēmums FITODROGA izmanto līdzīgas tehnoloģijas, piemēram, pikseļus, tīmekļbākas, ciparvirkņu identifikatorus u.c. Tos bieži izmanto kā tīmekļa vietņu mehānismu, kas atceras noderīgu informāciju, piemēram, Jūsu pieslēgšanās informāciju, un var veicināt tīmekļa vietnes navigācijas ērtību.
Sīkdatnes uzkrāj tādu informāciju kā IP adrese, izmantotās ierīces veids, izmantotā pārlūkprogramma, aktivitāte Mājaslapā un apmeklētās tīmekļa vietnes.
KĀ MĒS IZMANTOJAM SĪKDATNES
Mājaslapā tiek izmantotas vairāku veidu sīkdatnes dažādiem mērķiem:

 • Nepieciešamās sīkdatnes: sīkdatnes tiek izmantotas, lai nodrošinātu Mājaslapas darbību, tai skaitā, ļautu Jums izmantot mūsu pakalpojumus un pieslēgties savam kontam. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas balstoties uz mūsu leģitīmo interesi nodrošināt mājaslapas darbību un sniegt Jums pakalpojumus. Nepieciešamās sīkdatnes tiek saglabātas līdz Jūs aizverat savu pārlūkprogrammu, t.i., līdz sesijas beigām.
 • Analītiskās/veiktspējas sīkdatnes: Sīkdatnes ļauj mums atpazīt un saskaitīt mājaslapas apmeklētāju skaitu, un redzēt kā šie apmeklētāji pārvietojas mājaslapā. Šo sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir mūsu leģitīmā interese uzlabot mājaslapas darbību, piemēram, nodrošinot meklēšanas opciju. Analītiskās/veiktspējas sīkdatnes tiek glabātas Jūsu iekārtā pastāvīgi.
 • Funkcionālās sīkdatnes: Sīkdatnes ļauj mājaslapai atcerēties Jūsu izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles, kas ļauj ērtāk lietot mājaslapu, piemēram, ka vēlaties palikt pierakstījies mājaslapā. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas balstoties uz mūsu leģitīmo interesi nodrošināt, uzlabot un padarīt ērtu mājaslapas lietošanu. Funkcionālās sīkdatnes tiek glabātas Jūsu iekārtā pastāvīgi.
 • Mērķa/reklāmas sīkdatnes: Sīkdatnes tiek izmantotas, lai piefiksētu Jūsu veikto mājaslapas apmeklējumu, Jūsu apmeklētās tīmekļa vietnes un saites, ko esat izmantojis, ar mērķi piedāvāt un attēlot Jūsu interesēm atbilstošus mūsu vai mūsu sadarbības partneru produktus vai pakalpojumus. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas balstoties uz Jūsu piekrišanu. Apmeklējot mājaslapu un izmantojot mūsu sniegtos pakalpojumus Jūs piekrītat, ka tiek izmantotas mērķa/reklāmas sīkdatnes. Mērķa/reklāmas sīkdatnes tiek glabātas līdz Jūs savā pārlūkprogrammā dzēsīsiet sīkdatnes.
 • Sīkdatnes apstrādājam un saņemam mēs un mūsu sadarbības partneri, kuri nodrošina mājaslapas darbību, apkopo un analizē Jūsu darbību mājaslapā. Sīkdatņu informācija netiek nodota ārpus Eiropas Savienības un EEZ.
KĀ IEROBEŽOT UN IZDZĒST SĪKDATNES
Ja Jūs vēlaties ierobežot, bloķēt vai izdzēst sīkdatnes, tad šāda iespēja ir nodrošināta, mainot Jūsu lietotās pārlūkprogramma iestatījumus. Jūs nevarat atteikties no nepieciešamo un funkcionālo sīkdatņu izmantošanas, jo bez tām nav iespējams nodrošināt mājaslapas funkcionēšanu. Arī no analītisko sīkdatņu izmantošanas Jūs nevarat atteikties, jo tās ir nepieciešamas, lai mēs uzlabotu Mājaslapas darbību.
Apmeklējot mūsu mājas lapu, Jums tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Nospiežot LABI, Jūs apstiprināt, ka esat iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm un to izmantošanas mērķiem.
Mēs izmantojam Google Analytics pakalpojumus. Šajā mājaslapā tiek izmantota uzņēmuma „Google Inc” programma „Google Analytics”, kura izmanto sīkdatnes, kas tiek glabātas Jūsu datorā un ļauj analizēt to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu. Šo sīkdatņu radītā informācija par to, kā izmantojat šo interneta lapu, tiek nosūtīta uz „Google” serveri ASV un tur saglabāta. Jūsu IP adrese, pielietojot IP-anonimizāciju, tiek saīsināta Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas teritorijā un tikai izņēmuma gadījumos var tikt nodota apstrādei ASV atrodošos Google serveros. „Google” izmanto šo informāciju, lai izvērtētu to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu, lai interneta lapu uzturētājiem sagatavotu ziņojumus par aktivitātēm attiecīgajās interneta lapās un sniegtu citus ar interneta lapu un interneta izmantošanu saistītus pakalpojumus. “Google” nekādā gadījumā nesaista šeit saņemto IP adresi ar jebkuru citu informāciju, kura ir “Google” rīcībā. „Google” nepieciešamības gadījumā šo informāciju var sniegt trešajām personām, ja tas ir likumos noteikts vai ja trešās personas uzņēmuma „Google” uzdevumā veic šo datu apstrādi.Jūs varat atteikties no to izmantošanas, lejupielādējot un instalējot papildrīku Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Vairāk par to, kā Google izmanto jūsu personisko informāciju, varat lasīt šeit: https://www.google.com/intl/lv/policies/privacy.Varat arī atteikties no Google Analytics šeit: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Mēs izmantojam Facebook pixel. Jūs varat atteikties no to izmantošanas Facebook un Instagram: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads
Lai iegūtu vispārīgu papildinformāciju par sīkdatnēm un uzzinātu, kā tos pārvaldīt, lūdzam iepazīties ar informāciju www.allaboutcookies.org.
IZMAIŅAS PRIVĀTUMA POLITIKĀ
Mums ir tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas Privātuma Politikā, publicējot tās Mājaslapā. Jebkura Privātuma Politikas versija, kas publicēta Mājaslapā, aizstāj visas iepriekšējās Privātuma Politikas versijas un stājas spēkā nekavējoties pēc to publicēšanas.
Jums ir tiesības vērsties datu aizsardzības uzraudzības iestādē - Datu Valsts Inspekcija, Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011, Tālr.: 67223131, E-pasts: [email protected]


KONTAKTINFORMĀCIJA
Ja Jums rodas kādi jautājumi, komentāri vai pieprasījumi saistībā ar Privātuma Politiku, sazinieties ar mums, rakstot uz [email protected] vai: FitoDroga SIA, Zaļā iela 10, Dobele, LV-3701, Latvija.

SIA FitoDroga noslēgts līgums ar LIAA par inkubācijas atbalsta saņemšanu ERAF projektā Nr. 3.1.6/16/l/001 “Reģionālie biznesa inkubatori un Radošo industriju inkubators.